Tekniska bestämmelser för näringsidkare

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2022-04-04 14:09
Uppdaterad: 2023-05-31 16:19

Tekniska bestämmelser för närvärmeinstallation i byggnader som används för annat enskilt bruk

Allmänt

Dessa bestämmelser tillämpas för leverans till byggnader som inte är en och tvåbostadshus enligt fastighetstaxeringen. Definitioner och begrepp som används beskrivs och förklaras i bilaga.

1 Kontakt med Bionär Närvärme AB

Närvärmecentralens placering i byggnaden och dragning av närvärmerör inom fastigheten skall ske i samråd med Bionär Närvärme AB. Ritnings- och beräkningsunderlag skall tillställas Bionär Närvärme AB för granskning och godkännande. Godkännandet innebär inte att Bionär Närvärme AB övertar funktionsansvaret för kundens anläggning. När leveranstidpunkten inte är fastställd i beställning eller kontrakt skall kunden i god tid begära leverans av närvärme.

2 Närvärmecentral

Kunden ska utan kostnad för Bionär Närvärme AB tillhandahålla ändamålsenlig lokal för närvärmecentralen. Den är att betrakta som ett våtutrymme och skall vara väl ventilerad. Rumstemperaturen i närvärmecentralen får ej överstiga 30˚C. Nycklar (två omgångar) för tillträde lämnas till Bionär Närvärme AB senast vid idrifttagning av anläggningen. Alternativt skall Bionär Närvärme AB beredas tillträde hela dygnet utan kostnad. Bionär Närvärme AB äger rätt att märka vägen för tillträde till närvärmecentralen.

2.1. Läge och storlek

Bionär Närvärme ABs personal skall ha tillträde till närvärmecentralen. Framkomligheten skall vara god. I byggnad där kunden inte tillåter fri passage bör dörr ordnas direkt utifrån, om så är möjligt. Utrymmesbehovet bestäms med hänsyn till servicemöjligheter. För nyproducerade fastigheter bestäms storleken enligt svensk standard SS 91 15 01, SS 91 15 10 och SS 91 15 11.

2.2. Utrustning

Närvärmecentralen skall ha godkänd belysning för servicearbeten. I utrymmet skall finnas:

 • Tappställe för kalltvatten.
 • Golvbrunn.
 • Eluttag för 220 V växelström med 10 A säkring.

3 Bionär Närvärme AB:s anläggning

Bionär Närvärme AB äger och underhåller närvärmesystemet fram till förbindelsepunkten där kundens värmesystem ansluts. Följande ingår efter behov:

 • Värmeväxlare för beredning av förbrukningsvarmvatten med reglerutrustning på primärsidan för konstanthållning av varmvatten temperaturen.
 • Rörledningar, värmemängdsmätare, ventiler och annan armatur på primärsidan.
 • Erforderliga elledningar för reglerutrustning och värmemängdsmätare.

3.1. Utrustning för driftövervakning

Bionär Närvärme AB har rätt att i närvärmecentralen montera utrustning för fjärravläsning av värmemätare, driftövervakning av närvärmecentraler och närvärmenät.

4 Kundens anläggning

Kundens anläggning skall vara utformad för så låga drifttemperaturer som möjligt. Ändringar på sekundärsystemet, som väsentligt kan påverka temperaturer och dimensioneringsdata, ska efter samråd utföras enligt Bionär Närvärme ABs anvisningar.

4.1. Sekundärsystem

Kunden ska överlämna kopplingsschema och dimensioneringsdata för sekundärsystemet till Bionär Närvärme AB. Uppgift om värmeeffekt anges dels totalt dels för olika delsystem. För speciella anläggningar krävs uppgifter om energibalans. Grundläggande kopplingsprinciper
som skall tillämpas framgår av bilaga Reglerutrustning för förbrukningsvarmvatten monterad på sekundärsidan bekostas av kunden och monteras enligt bilaga. I mindre anläggningar installerar Bionär Närvärme AB prefabricerade värmeväxlarenheter. Eventuell då medföljande sekundärutrustning som cirkulationspump och blandningsventil för förbrukningsvarmvatten m.m. övergår i kundens ägo vid anslutningstillfället. Elförsörjning av regelutrustning och mätutrustning anordnas enligt bilaga.

5 Dimensionering

Bionär Närvärme AB dimensionerar närvärmecentralen och servisledningar.

6 Drift

 • Bionär Närvärme AB svara för drift av närvärmenätet och håller dimensionerande temperaturer och flöde på detta.
 • Kunden ska driva och underhålla sin anläggning på sådant sätt att temperaturen i primärsystemets returledning håller låg nivå och inte blir högre.
 • Kunden underhåller och städar utrymmet för närvärmecentralen.
 • Utrymmet får inte användas som upplagsplats eller nyttjas till annat ändamål än det är avsett till.
 • Kunden skall anmäla driftstörningar, läckage och andra ur driftsynpunkt anmärkningsvärda omständigheter till Bionär Närvärme AB.

Oktober 2012