Tekniska bestämmelser för konsument

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2022-04-04 13:58
Uppdaterad: 2023-05-31 16:20

Tekniska bestämmelser för konsument för leverans av närvärme som används för enskilt bruk

1 Allmänt

Dessa bestämmelser tillämpas för leverans av närvärme till byggnader som är småhus för enskilt bruk. Med småhus avses en- och tvåbostadshus enligt fastighetstaxeringen.

2 Kontakt med Bionär Närvärme AB

Närvärmecentralens placering i byggnaden och dragning av närvärmerör inom fastigheten bestäms i samråd med Bionär Närvärme AB.

3 Närvärmecentral

Kunden ska utan kostnad för Bionär Närvärme AB tillhandahålla ändamålsenligt utrymme för villacentralen.

3.1. Utrustning

Närvärmeutrymmet skall ha god belysning för servicearbeten. I utrymmet skall finnas:
– Tappställe för kallvatten.
– Golvbrunn.
– Eluttag för 230 V med 10 A säkring.

4 Bionär Närvärme AB:s anläggning

Bionär Närvärme AB äger och underhåller närvärmesystemet inklusive närvärmecentralen fram till förbindelsepunkten där kundens värmesystem ansluts.

4.1. Närvärmecentral består av:

– Värmeväxlare för värme och beredning av förbrukningsvarmvatten.
– Reglerutrustning för styrning av temperaturen på värmesystemet och varmvatten.
– Rörledningar, värmemängdsmätare, ventiler och annan armatur på primärsidan.
– Erforderliga elledningar för reglerutrustning.

4.2. Utrustning för driftövervakning

Bionär Närvärme AB har rätt att i närvärmecentralen montera utrustning för fjärravläsning av värmemätare, driftövervakning av närvärmecentral och närvärmenät.

5 Kundens anläggning

Kundens anläggning skall vara utformad med så låga drifttemperaturer som möjligt. Ändringar på sekundärsystemet, som väsentligt kan påverka avtalade temperaturer och dimensioneringsdata, ska utföras enligt Bionär Närvärme AB:s anvisningar.

5.1. Sekundärsystem (Kundens anläggning)

Bionär Närvärme AB installerar prefabricerade närvärmecentraler. På centralen monterad utrustning såsom cirkulationspump, expansionskärl och blandningsventil för förbrukningsvarmvatten ingår i Bionärs driftsansvar och underhåll.

6 Dimensionering

Bionär Närvärme AB dimensionerar närvärmecentralen och servisledningar.

7 Drift

– Bionär Närvärme AB svarar för att närvärmecentralens funktion upprätthålls.
– Kunden svarar för sekundärsidans funktion och drift.
– Kunden underhåller och städar utrymmet för närvärmecentralen.
– Kunden skall anmäla driftstörningar, läckage och andra ur driftsynpunkt anmärkningsvärda omständigheter till Bionär Närvärme AB.

Oktober 2012