Det svenska bioenergiundret

Närvärmen från Bionär är en småskalig lokal fjärrvärme. Produktionsmixen varierar mellan de olika anläggningarna och består bland annat av bioolja, pellets och flis och vi försöker så långt det går att använda förnybara energislag. På din faktura ser du vilken produktionsmix som gäller för just din anläggning. Vad betyder då de olika delarna?

Pellets

Trädpellets är ett biobränsle i pelleterad form som tillverkas ifrån olika biprodukter ifrån skogs- och träförädlingsindustrin. Helt enkelt sådant som bli över i trä- och pappersindustrin. Råvaran torkas och komprimeras under högt tryck vilket gör att det blir ett högt energiinnehåll i träfibern.

Flis

Sekundära trädbränslen som flis, eller skogsbränslen, är sånt som blir över från trä- och pappersindustrin och skogsbruket. Det kan vara avverkningsrester som grenar, toppar och bark men även träd som blivit angripna av ohyra eller har brandskadats.

Rökgaskondensering

Det träbränsle vi eldar för att värma vattnet innehåller en viss mängd fukt. Vid förbränning av bränslet så innehåller därför rökgasen en andel vattenånga. Genom att värmeväxla mot fjärrvärmereturen (det kalla vattnet) kommer vattenångan att kondenseras (alltså när ångan övergår till vätska). Värmeenergin som frigörs vid kondenseringen överförs därmed till fjärrvärmevattnet, som värms upp.

Bioolja

Bioolja är förnybar olja som framställs ur råvaror från växtriket, med ursprung från bland annat solros, raps, soja, barr och lövträd.

Hjälpel

Hjälpel är den el som går åt för att producera och distribuera fjärrvärmen. Det används bland annat i både pannor och pumpar i nätet. Elen som vi köper från Gävle Energi kommer från 100% förnybara energikällor.

Olja

EO1 är en eldningsolja som vi använder i våra spets- och reservpannor under kalla dagar.

Våra anläggningar Här hittar du våra anläggningar från norr till söder.